Pirkimo taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės”), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su taisyklėmis ir pažymėjus varnelę prie teiginio „Sutinku su paslaugų teikimo sąlygomis ir įsipareigoju jų laikytis.”), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu ” www.magniodruska.lt ” internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos. 

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. 

1.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai. 

1.4. Internetinės parduotuvės www.magniodruska.lt prekyba vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

2. Asmens duomenų apsauga 

2.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje www.magniodruska.lt galima dviem būdais: 

2.1.1. Užsiregistravus šioje internetinėje parduotuvėje, įvedant savo asmens duomenis. 

2.1.2. Nesiregistruodamas šioje internetinėje parduotuvėje. 

2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. 

2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.magniodruska.lt tiesioginės rinkodaros ir tinkamos elektroninės prekybos vykdymo tikslu. 

2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. 

2.5. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.magniodruska.lt , Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas atsisako, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka. 

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas 

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti. 

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.magniodruska.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje. 

4. Pirkėjo teisės 

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.magniodruska.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka. 

4.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, pateikdamas tokį prašymą Pardavėjui el. Paštu: info@magniodruska.lt arba susiekęs su Pardavėju telefonu +370 603 44777. Pirkėjo nurodytus duomenis Pardavėjas ištaiso/patikslina ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. 

4.3. Vadovaujantis LR teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis Pardavėjo ir Pirkėjo teisinius santykius, Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.magniodruska.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturioliką) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos. 

4.4. Už grąžinamos Prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Tinkamas supakavimas yra laikomas toks supakavimas, kuris apsaugo Prekės kiekį ir kokybę vežimo metu. 

4.5. Visais grąžinimo atvejais Pirkėjas pirmiausia privalo kreiptis www.magniodruska.lt nurodytais kontaktais ir tik gavęs informaciją iš parduotuvės atstovo vykdyti grąžinimą per kurjerį, kurį užsako Pirkėjas. 

4.6. Pardavėjas grąžina Pirkėjui pinigus naudojant tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutinka su kitu būdu. 

4.7. Pirkėjas, naudodamasis www.magniodruska.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. 

5. Pardavėjo teisės 

5.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.magniodruska.lt teikiamomis paslaugomis. 

5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 

5.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 7 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis. 

5.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas.

5.5. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją ar blokuoti prieigą prie internetinės parduotuvės iš tam tikrų IP adresų 

5.6. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už užsakytas prekes per 12 val. nuo Pardavėjo patvirtinimo dėl užsakymo gavimo, kaip numatyta Taisyklių 7 skyriuje. 

6. Apmokėjimo tvarka ir terminai 

6.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais. 

6.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes šiais būdais: – Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės pagalba – Visa/Mastercard/Maestro kortelių atsiskaitymai suvedus kortelės duomenis 

6.3. Užsakymas vykdomas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas tik gavus apmokėjimą už prekes. 

7. Prekių pristatymas 

7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte. 

7.2. Prekių pristatymas ir grąžinimas (transportavimas) Lietuvos Respublikos teritorijoje yra mokamas. 

7.3. Prekės yra pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

7.4. Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose: 

7.4.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai iš Pardavėjo prekių atsiėmimo punkto, esančio adresu Aukštaičių g. 5, Panevėžys. 

7.4.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojama nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento. 

7.4.3. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir įgaliotam darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą) 

7.5. Prekių pristatymas Pirkėjui: 

7.5.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. 

7.5.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. 

7.5.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. 

7.6. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas. 

7.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. 

7.8. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu. 

8. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas 

8.1. Kiekvienos www.magniodruska.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. 

8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. 

9. Prekių grąžinimas ir keitimas 

9.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR teisės aktų nuostatomis. 

9.2. Pirkėjas gali grąžinti prekes per 14 (keturioliką) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4 skyriaus numatyta tvarka. 

9.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų: 

9.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė); 

9.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta; 

9.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos 

9.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta; 

9.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą. 

9.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių ir (arba) negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų, jei Pirkėjas nesilaikė Taisyklių 9.3 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. 

9.5. Prekės keičiamos ar grąžinamos prekes pristatant į Panevėžio miesto bet kurį paštomatą arba Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte, esančiame adresu Aukštaičių g. 5, Panevėžys, darbo dienomis nuo 11.00 iki 17.00 valandos. Pareiga pristatyti grąžinamą ar keičiamą prekę į šiame Taisyklių punkte nurodytą vietą, o taip pat visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pirkėjui, išskyrus, kai grąžinamos ar keičiamos netinkamos kokybės prekės. 

9.6. Už grąžintas prekes sumokėti pinigai išmokami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės grąžinimo dienos. 

10. Atsakomybė 

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo. 

10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve. 

10.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.magniodruska.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. 

10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. 

10.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius. 

11. Baigiamosios nuostatos 

11.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. 

11.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė. 

11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.